انیمیشن عصر یخبندان وقـایـع چند سال بعد از شـماره ی سـوم فیلم و ظهورِ دایناسورها را به نمایش میگذارد. جایی که اسکرات و تعقیب و گریزِ همیشگیش با یه بلوط موجب تغییرات بزرگی در سطح کره ی زمین میشود! و مانی، سید و دیگو رو به ماجراجویی جدیدی می فرستد. بعـد از تغیـیرات سـطح زمیـن و جـدا افـتادنِ مانی، سید و دیگو از بقیـه ی گـروه، اونا از یـه تکه یخ بـزرگ بعنوانِ کشتـیِ موقت خودشون استـفاده میکنن که اون ها رو بـه دریانـوردی و سفـری حماسی برای پیدا کردن باقیِ اعضای گروه مجبور می کند …

asre yakhbandan

asre yakhbandan

asre yakhbandan

asre yakhbandan

asre yakhbandan

asre yakhbandan

asre yakhbandan

asre yakhbandan

asre yakhbandan

asre yakhbandan

asre yakhbandan

asre yakhbandan

asre yakhbandan