دیدن خواب و رویا همیشه برای انسان امری پیچیده و غریب بوده و در طول تاریخ پیامبران، عرفا و افراد بسیاری مجذوب کشف رمز و رازهای آن شده اند.
سایت دانلود20 در این پست کاملترین نرم افزار تعبیر خواب را بالغ بر بیست کتاب معتبر در نسخه رایانه برای کاربران تهیه نموده است.
شما می توانید بیش از سه هزار موضوع را در این نرم افزار جستجو کرده و تعابیر معبران بزرگ را در خصوص رویاهای خود مشاهده کنید.

این نرم افزار شامل کتاب های زیر می باشد:
 • تعبیر خواب امام جعفر صادق (ع)
 • تعبیر خواب جابر مغربی
 • تعبیر خواب ابراهیم کرمانی
 • تعبیر خواب حضرت یوسف (ع)
 • تعبیر خواب حضرت دانیال (ع)
 • تعبیر خواب خالد اصفهانی
 • تعبیر خواب عبدالله عباس
 • تعبیر خواب جاحظ
 • تعبیر خواب اسماعیل بن اشعث
 • تعبیر خواب علامه مجلسی (ره)
 • تعبیر خواب محمد بن سیرین
 • تعبیر خواب منوچهر مطیعی تهرانی
 • تعبیر خواب فروید
 • تعبیر خواب هانس کورت
 • تعبیر خواب اچ میلر
 • تعبیر خواب آنلی بیتون
 • تعبیر خواب لیلا برایت
 • تعبیر خواب لوک اوبنتهاو
 • تعبیر خواب تام چت ویندرا
 • کتاب سرزمین رویاها