رسول الله(ص) فرمودند:

خداوند از برای برادرم علی(ع) فضایلی قرار داده است که از بسیاری به شمار در نمی آیند.

پس کسی که یک فضیلت از فضایل برادرم علی(ع) ذکر کند و به آن اقرار داشته باشد,خداوند می آمرزد سیئات او را و کسی که بنویسد فضیلتی از فضایل برادرم علی(ع) را ملائکه برای او استغفار می کنند مادامی که از آن کتاب اثری باقی باشد و کسی که گوش بدهد به فضیلتی از فضایل او, خداوند بیامرزد آن گناه او را که به شنیدن او صادر شده و کسی که نظر کند به کتابی از فضایل او خداوند بیامرزد برای او آن گناه را که به دیدن از او صادر شده.